جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

دسته بندی: آزمون های ارزیابی شنوایی

ارزیابی رفلکس اکوستیک

“رفلکس اکوستیک” عبارتست از انقباض غیر ارادی عضلات گوش میانی که به واسطه ارائه تحریک اکوستیکی (صوتی) رخ می دهد. در گوش میانی، دو عضله مهم وجود دارد: – عضله رکابی: این ماهیچه حدود 6 میلی متر طول دارد، توسط عصب زوج هفتم مغزی (عصب صورتی) کنترل می شود و با ارائه محرکات صوتی و […]

اتوسکوپی

اولین اقدام دکتر شنوایی شناس (ادیولوژیست) پس از تاریخچه گیری، معاینه اتوسکوپیک است. در این مرحله ظاهر ساختارهای گوش بررسی می شود. بخشی از ساختار گوش مانند لاله، مجرای گوش و ماستوئید (برجستگی استخوانی که در پشت لاله گوش قرار دارد)، قابل لمس و مشاهده هستند؛ اما برای مشاهده بعضی بخش ها، از دستگاهی به […]

تمپانومتری (ایمیتانس ادیومتری)

تمپانومتری یک ارزیابی فیزیولوژیک و آبجکتیو از عملکرد انتقال مکانیکی صوت توسط ساختارهای گوش میانی به عنوان تابعی از تغییرات فشار هوا در مجرای گوش است. این آزمون با استفاده از دستگاه “ایمیتانس ادیومتری” (تمپانومتر) انجام می شود. این دستگاه فشارهای مختلف  هوا را به گوش اعمال کرده و عملکرد گوش میانی را بررسی می […]